Marco Polo:
protestants-christelijk
basisonderwijs in Bergen op Zoom

LEREN DOOR TE DOEN

Binnen alle groepen werken we met de Reggio Emilia-pedagogiek. Deze pedagogische visie is ontwikkeld door Loris Malaguzzi. Volgens Malaguzzi zijn kinderen geboren onderzoekers, nieuwsgierig en leergierig. Ze willen de wereld rond zich ontdekken, ze zijn communicatief en sociaal ingesteld. Leren gebeurt bij kinderen vooral door te doen. Daarom is het belangrijk dat kinderen interessante materialen aangereikt krijgen waarmee ze zelf kunnen experimenteren. Door naar kinderen te kijken en te luisteren, zie je dat ze zich niet alleen uitdrukken via woorden, maar ook door te zingen, ergens heen te kruipen, te tekenen, te kleien, te spelen…

ATELIERS

Kinderen zijn gericht op communicatie: behalve gesproken en geschreven taal is dat mimiek, geluid, beweging, dans, drama en muziek. Elke vorm is belangrijk. Daarom is er in ons aanbod aandacht voor kunstzinnige vorming door middel van lessen beeldende vorming, kunstbeschouwing, drama en muziek. Dat doen we in ateliers. Naast ateliers beeldende vorming, dans, drama/theater en muziek bieden we ook ateliers nieuwe media, koken en tuintjes aan. De groepen 5 t/m 8 nemen gedurende het schooljaar deel aan een aantal techniekateliers. De kook- en tuinateliers worden verzorgd door ouders volgens een doorgaande leerlijn. De overige ateliers worden structureel verzorgd door kunstvakdocenten.

THEMA’S

We werken binnen het jaarthema met vier thema’s. Binnen een thema werken we vraaggestuurd: de kinderen gaan, samen met de leerkracht, aan de slag. De groepen 1 t/m 4 werken aan een klassikale of groepsonderzoeksvraag. Vanaf groep 5 ontwikkelen de kinderen een individuele onderzoeksvraag waarna de leerlingen zelf informatie gaan zoeken. Die informatie kunnen de kinderen inwinnen door het gebruik van bronnen, maar ook door een creatieve vertaling van de onderzoeksvraag in de ateliers.

Aan het einde van een themaperiode vinden er in de klassen presentaties plaats van de onderzoeksvragen in allerlei vormen. Daarna wordt het thema gezamenlijk (schoolbreed) afgesloten.

EXTRA ONDERSTEUNING

Soms kan een kind meer aan of heeft hij of zij juist extra ondersteuning nodig bij de stof. In beide gevallen is het mogelijk dat er individuele hulp van de eigen leerkracht of de remedial teacher ingezet wordt.

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, hebben we een plusklas. De kinderen worden op allerlei gebieden uitgedaagd, zoals een onderzoek doen bij biologie of de beginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen.

De plusklas wordt een keer per week gegeven door een van onze leerkrachten die daarvoor extra geschoold is.

SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

De ateliers beeldende vorming worden structureel verzorgd door twee medewerksters van het Centrum voor de Kunsten. Zij maken tevens deel uit van ons team. De ateliers dans, drama/theater, muziek en nieuwe media worden ook door medewerkers van het Centrum van de Kunsten verzorgd.

Daarnaast organiseert het Centrum voor de Kunsten gedurende het schooljaar diverse activiteiten voor de groepen 1 t/m 8 met een cultureel karakter. Zij doen dat in samenwerking met theater De Maagd en het Markiezenhof. Dit Cumenu wordt door onze school op maat afgenomen.
We vinden het belangrijk om school te zijn in de stad Bergen op Zoom. We nemen dan ook deel en aan diverse activiteiten. Met groep 6 doen we jaarlijks mee aan de jeugdmonumentendag. Met groep 7 nemen we deel aan het jaarlijkse Jazzfestival. De leerlingen leren over deze muziekstijl en genieten van de evenementen in de stad die hieromheen voor de schooljeugd georganiseerd worden.

Marco Polo draagt het Brabants Verkeersveiligheids Label. Dit betekent dat onze school structureel aandacht besteedt aan verkeerslessen in alle groepen volgens de normen van het BVL. We organiseren verschillende activiteiten zoals de fietsverlichtingscontrole en het fietsparcours met de Fietssafekar. In groep 7 nemen de kinderen deel aan het theoretisch- en praktisch verkeersexamen.

Als school doen we er alles aan om uw kind de ondersteuning te bieden die het nodig heeft. Daarom zijn we aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs; voor onze school is dit Samenwerkingsverband Brabantse Wal.

We werken nauw samen met logopediepraktijk Samenspraak. De praktijk geeft op maandag logopedische behandeling op onze school. Onze school hanteert een dyslexieprotocol. Mocht bij een leerling dyslexie vastgesteld worden, dan is behandeling mogelijk door praktijk De Sleutel die deze dyslexiebehandelingen verzorgt bij ons op school.