Betrokkenheid
van ouders
en leerlingen

OUDERBETROKKENHEID

Het is voor uw kind fijn als u betrokken bent bij wat er op school gebeurt. U hoeft daarvoor niet dagelijks of wekelijks naar school te komen, de leerkracht houdt u op de hoogte van wat er in de groep gebeurt en de directie houdt u op de hoogte van wat er in de school plaatsvindt.

Dit geldt ook voor de kinderopvang, omdat we ook daar graag willen aansluiten bij de wensen van ouders. We willen dat ouders met een gerust hart hun kinderen aan ons kunnen toevertrouwen als zij elders aan het werk of aan de studie zijn.

COMMUNICATIEPLATFORM

Al onze communicatie verloopt via ons ouderportaal Social Schools. Ouders kunnen hiermee gemakkelijk communiceren met leerkrachten of de schoolleiding over praktische zaken. Wanneer er inhoudelijk iets besproken moet worden, geven we de voorkeur aan een gesprek.

Voor de kinderopvang wordt Klasbord gebruikt om met ouders te communiceren. De pedagogisch medewerkers zetten hier bijna dagelijks een bericht op met foto’s, zodat ouders kunnen zien wat wij met de kinderen gedaan hebben.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Op onze school hebben we een Medezeggenschapsraad (MR). Ouders en leerkrachten denken en praten mee over verschillende wettelijk bepaalde (beleids-) onderwerpen, alsmede over allerlei andere zaken die van belang zijn voor de school. Hierdoor hebben leerkrachten en ouders samen invloed op de kwaliteit van onderwijs op onze school.  De MR komt ongeveer 5 tot 6 keer per jaar samen. Een deel van de vergadering is openbaar. U kunt de MR bereiken via emailadres: mr.marcopolo@lpsnet.nl.

Als overkoepelend orgaan binnen LPS is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van alle LPS-scholen en doet uitspraken over bovenschoolse besluiten.

LEERLINGENRAAD

Basisschool Marco Polo heeft een leerlingenraad. Vanaf groep 4 zijn alle groepen vertegenwoordigd. De leerlingenraad heeft een adviserende taak en denkt mee over allerlei (praktische) onderwerpen op onze school. Dit heeft als doel om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. De leerlingenraad komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen.

OUDERVERENIGING

Basisschool Marco Polo heeft een zeer actieve oudervereniging die allerlei activiteiten voor de leerlingen organiseert. Hierbij kun je denken aan kerstvieringen, Pasen en sinterklaas. Ook Koningsdag, Kinderboekenweek en de befaamde culturele avond van Marco Polo wordt mede georganiseerd door de oudervereniging. De oudervereniging vergadert ongeveer 6x per jaar.

LOKALE OUDERCOMMISSIE (LOC)

De kinderopvang op locatie Marco Polo heeft een actieve lokale oudercommissie. De LOC denkt actief mee over:

  • het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;
  • voedingsaangelegenheden van algemene aard;
  • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • de openingstijden;
  • het beleid m.b.t. het aanbieden van voorschoolse educatie;
  • de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
  • wijziging van de prijs van kinderopvang.

De LOC komt 6 keer per jaar bij elkaar.